Tibet Terrier "Chirayu" (Claudia Neumann)

www.chirayu.de


 Tibet Terrier "Immer der Nase nach" (Regina Heinen)

www.grutholz.de


 

Tibet Terrier "Sakhi Ojas" (Ulrike Kreher)

 

www.main-tibet-terrier.deInternationaler Klub für Tibetische Hunderassen e.V.

 http://www.tibethunde-ktr.de